Chủ tịch Hoàng Trung Dũng được bầu vào HĐQT của Dapharco với 100% PHIẾU ĐỒNG THUẬN

DAPHARCO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Chủ tịch Hoàng Trung Dũng đã được bầu vào HĐQT của Dapharco với 100% PHIẾU ĐỒNG THUẬN
Với 100% phiếu bầu đồng thuận, TS. Hoàng Trung Dũng đã được bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) nhiệm kỳ 2022 – 2025. Công ty Dapharco sẽ tiếp tục phát huy truyền thống gần 50 năm hình thành và phát triển để khẳng định uy tín, thương hiệu trên thị trường, luôn trong top 10 công ty dược uy tín nhất Việt Nam và số 1 tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.
🔹 Sáng ngày 08/04/2022, Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 với sự tham dự của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban kiểm toán nội bộ và các cổ đông, đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.
🔹 Đại hội đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và các phương hướng hoạt động, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính, báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và các cổ đông trong năm 2022…
🔹 Ông Đỗ Thành Trung –  Chủ tọa Đại hội Cổ đông đặc biệt nhấn mạnh đến 5 trụ cột phát triển bền vững của Dapharco trong thời gian tới, kim chỉ nam cho mọi hoạt động đó là:
1. Giá trị: Mang lại giá trị cho cộng đồng, nhân viên và cổ đông
2. Sản phẩm: Là cơ sở tồn tại của doanh nghiệp
3. Con người: Là tài sản doanh nghiệp
4. Nền tảng hạ tầng: Là nền móng doanh nghiệp
5. Quy trình: Là kim chỉ nam trong hoạt động
🔹 Căn cứ vào tình hình thực tế của nhu cầu thị trường hiện tại, cũng như tiềm lực về hoạt động sản xuất kinh doanh của Dapharco, Đại hội đã tán thành mục tiêu doanh thu 1.647 tỷ đồng trong năm 2022. Để đạt được điều này, Công ty cần nỗ lực xây dựng hệ thống kinh doanh, phân phối nhanh chóng, hiện đại và chuyên nghiệp, khai thác đa dạng các sản phẩm phù hợp với kênh OTC, ETC cũng như cải tạo, nâng cấp các trang thiết bị cần thiết trong quá trình sản xuất, phát triển yếu tố con người để đem đến những giá trị phục vụ tốt nhất cho thị trường.
🔹 Đại hội đã bầu chọn bổ sung thêm một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2025 là ông  Hoàng Trung Dũng với tổng số phiếu bầu 9.923.378 sau khi nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Tống Viết Phải.
Đồng thời đại hội cũng đã bầu chọn được 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2025 là ông Nguyễn Lương Tâm với tổng số phiếu bầu 9.915.052 sau khi nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Thị Phương.
🔹 Đại hội đã thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
🔹 Trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo những thuận lợi khó khăn của năm 2022, Ban lãnh đạo công ty quyết tâm xây dựng biện pháp cho hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo tạo ra nhiều lợi ích cho nhà đầu tư và các cổ đông. Với tỷ lệ nhất trí gần 100% từ các cổ đông dự họp đã khẳng định niềm tin và sự đồng lòng của tập thể đối với phương hướng mà Ban lãnh đạo công ty đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *